Pokud jste mým klientem nebo zákazníkem (nakoupil jste produkt nebo službu), odebíráte novinky nebo navštěvujete můj web www.evavanova.cz, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Dělám všechno proto, aby u mě byly vaše osobní údaje v bezpečí. V tomto dokumentu naleznete informace, jak s nimi nakládám.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jméno a kontaktní údaje správce

Správce: Ing. Eva Váňová, Za Školou 2918, Rožnov pod Radhoštěm 75661, IČO: 76546179. Provozuji webovou stránku www.evavanova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu. Vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování vašich osobních údajů obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: kontakt@evavanova.cz.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sama, a to z následujících důvodů:

 1. poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, atd.).

 1. vedení účetnictví

Jste-li klienty nebo zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 1. marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje zprávy zajímají, a to po dobu 5 let.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Princip dvojitého potvrzení (tzv. double opt-in) používám tak, že na zadanou e-mailovou adresu zašlu žádost o potvrzení souhlasu a až po potvrzení této žádosti (například kliknutím na zadaný odkaz) je souhlas skutečně poskytnut.

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Kategorie příjemců

Zpřístupňuji zpracovávané osobní údaje spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných technických řešení.

 • MailerLite – aplikace pro zasílání emailů
 • MailChimp – aplikace pro zasílání emailů
 • iDoklad (Solitea, a.s.) – aplikace pro účetnictví
 • Google – Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele. Budu vás o novém poskytovateli na tomto místě informovat.

V případech stanovených zvláštními právními předpisy je Správce oprávněn, resp. povinen některé zpracovávané osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení, či jiným orgánům veřejné moci. Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů

Zpracovávám osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, a to podle účelu zpracování osobních údajů následovně:

 • Obchodní účely – po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 • Plnění právních povinností – po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.
 • Marketingové účely – maximálně po dobu 5 let.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako své vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Práva subjektu údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím emailu: kontakt@evavanova.cz.

Právo na informace: Je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat k těmto osobním údajům přístup.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut): Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, (iii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo (iv) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Dozorovým orgánem na úseku ochrany soukromí a osobních údajů, kde je možné podat stížnost, je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 10. 5. 2020.